Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้ไหม? ขนาดความจุกี่แอมป์? ข้อกำหนดที่ควรรู้

Power Bank ขึ้นเครื่องบิน

Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้โดยสารควรต้องรู้ ว่าจะนำขึ้นได้อย่างไร ค่าความจุไฟฟ้ากี่แอมป์ จำนวนได้กี่ก้อน จะได้เตรียมไว้ใช้ในยามแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆหมด จะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจและอื่นๆที่สำคัญๆไป

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน),การบินไทยและกรมการบินพลเรือน ได้กำหนดไว้อย่างแน่ชัดว่า การนำPower Bank หรือแบตสำรองขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศหรือภายในประเทศได้นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักและความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

ข้อกำหนดpower bank ขึ้นเครื่องบิน

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

การบินไทยและกรมการบินพลเรือน

ได้กำหนดให้นำPower Bank (พาวเวอร์แบงค์)หรือแบตสำรอง พกพาติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ แต่ห้ามนำใส่กระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าต่างๆโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาด ซึ่งจะไม่ปลอดภัยกับเครื่องบินและผู้โดยสารอีกด้วย

โดยมีเงื่อนไขข้อจำกัดการนำขึ้นเครื่องตามการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือไออาตา IATA (International Air Transport Association) ซึ่งกำหนดในเรื่องค่าความจุไฟของการนำPower Bank ขึ้นเครื่องบินไว้เป็นค่า วัตต์ต่อชั่วโมง (wh)ต่อแบตเตอรี่ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังจะกล่าวไว้ต่อไป

สารบัญ : เนื้อหา

1. Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้ไหม?? ได้กี่แอมป์??จำนวนกี่ก้อน??

2. จะนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้อย่างไร??

3. Power Bank ขึ้นเครื่องบิน ให้นำติดตัว ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง??

4. สรุป

ขนาดความจุPower Bankที่นำขึ้นเครื่อง

แหล่งที่มา:บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

1. Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้ไหม?? ได้กี่แอมป์??จำนวนกี่ก้อน??

ทุกสายการบินได้อนุญาตให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถนำPower Bank ขึ้นเครื่องบินได้ แต่ต้องให้ได้หลักเกณฑ์และมาตราฐานความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน

ทุกยี่ห้อจะมีสูตรการคำนวณค่าความจุของPower Bankหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ต่อชั่วโมง(mAh)และสูตรการคำนวณค่าความจุของPower Bankหน่วยวัตต์ต่อชั่วโมงต่อแบตเตอรี่(Wh) ค่าความจุที่เขียนไว้บนแบตเตอรี่สำรองเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดว่าPower bankขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ได้กี่แอมป์ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้ดังนี้

รายละเอียดค่าความจุไฟฟ้าและจำนวนของ Power Bank ขึ้นเครื่องบิน

 • ค่าความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20000 mAh หรือ น้อยกว่า 100 Wh หรือปริมาณลิเทียมไม่เกิน 2 กรัม สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ไม่จำกัดจำนวนก้อน 
 • ค่าความจุไฟ้ฟ้าระหว่าง 20000-32000 mAh หรือ 100-160 Wh หรือปริมาณลิเทียม 2-8 กรัม สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ จำนวนคนละไม่เกิน 2 ก้อน
 • ค่าความจุไฟ้ฟ้ามากกว่า 32000 mAh หรือ มากกว่า 160 Wh หรือปริมาณลิเทียมมากกว่า 8 กรัม ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ทุกกรณี

เพิ่มเติม!! รายละเอียดประเภทแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุปกรณ์ PED(Portable Electronic Device)

อาทิเช่นแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Lap Top HoverboradและAiewheel เป็นต้น กำหนดค่าความจุไฟฟ้าไว้ดังนี้

 • ค่าความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh หรือปริมาณลิเทียมไม่เกิน 2 กรัม สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้และโหลดใต้ท้องเครื่องได้
 • ค่าความจุไฟ้ฟ้าระหว่าง 20000-32000 mAh หรือ 100-160 Wh หรือปริมาณลิเทียม 2-8 กรัม สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้และโหลดใต้ท้องเครื่องได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบิน
 • ค่าความจุไฟ้ฟ้ามากกว่า 32000 mAh หรือ มากกว่า 160 Wh หรือปริมาณลิเทียมมากกว่า 8 กรัม ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ทุกกรณี

สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ไม่ระบุบความจุไฟฟ้าหรือระบุไม่ชัดเจน จะไม่ให้พกพาขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยานพ.ศ.2559

Power Bankขึ้นเครื่องบิน ได้มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นที่ได้มาตราฐานสากลผ่านการทดสอบQC มาแล้วอาทิเช่น แบรนด์eloop แบรนด์hoco แบรนด์dudao แบรนด์mimacro ฯลฯ สามารถเลือกตามควาจุไฟฟ้าได้มีตั้งแต่ 5000mAh 10000mAh 12000mAh 13000mAh 20000mAh 30000mAH เป็นต้น

2. จะนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้อย่างไร??

วิธีการที่จะนำPower Bank ขึ้นเครื่องบินได้นั้น ขั้นแรกต้องตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนในเรื่อง

 • Power bank(พาวเวอร์แบงค์)ขึ้นเครื่องบินได้กี่แอมป์
 • หลักเกณฑ์การนำPower bank(พาวเวอร์แบงค์) ขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกินกี่ก้อนหรือกี่อัน

เมื่อทราบแล้วเบื้องต้นดังกล่าวนำขึ้นได้ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ให้นำติดตัวหรือใส่กระเป๋าเล็กนำติดตัวผ่านด่านเช๊คของเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ห้ามใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดทุกกรณี

แหล่งที่มา : WWW.NOKAIR.COM

 เลือก Power Bank แบตสำรองขึ้นเครื่องบิน!! 

คุณภาพดีได้ตามมาตราฐานที่กำหนดมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ 

ชมรายละเอียดสินค้า

3. ทำไมการนำPower Bank ขึ้นเครื่องบิน ให้นำติดตัว ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง??

“Power Bank จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทหนึ่ง ใส้แบตเตอรี่ทำด้วยแบตลิเทียมไอออน ถ้าเกิดความร้อนสูงไปโอกาสที่แบตเตอรี่ภายในจะทำปฏิกิริยาเคมีกัน ทำให้เกิดลุกเป็นไฟได้ ถ้าPower Bankนั้นอยู่ใต้ท้องเครื่องบินในห้องเก็บของ จะเป็นการยากที่จะดับไฟได้ทันท่วงทีและไม่ทราบว่าจะเกิดในช่วงเวลาไหนอีกด้วย

ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นเพื่อความมปลอดภัยทาง IATA จึงกำหนดให้นำแบตสำรองหรือพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบิน ได้แต่ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขายถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบเจออาจจะโดยยึดและนำออกจากกระเป๋าเดินทาง”

” ด้วยเหตุเช่นนี้จึงอนุญาตให้นำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าติดตัวไว้บนเครื่องบิน เผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟไหม้เจ้าหน้าที่บนเครื่องจะได้รีบดับไฟได้ทันท่วงที เหตุการณ์ Power Bank ลุกไหม้เป็นไฟมีตัวอย่างเกิดขึ้นในสายการบินต่างชาติมาแล้ว “

เหตุการณ์!! แบตเตอรี่สำรองลุกเป็นไฟ

     การท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์แบตเตอรี่สำรองลุกเป็นไฟ ที่นักท่องเที่ยวได้พกพาไว้ในกระเป๋า คาดว่าเกิดจากแบตสำรองที่อยู่ในกระเป๋าได้ทำปฏิกิริยากับของเหลวที่เป็นเครื่องสำอางหรือไม่ก็น้ำดื่ม จึงทำให้เกิดลุกไหมขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562

คลิปvdo พาวเวอร์แบงค์ลุกไหม้กระเป๋านักท่องเที่ยวสาวต่างชาติหน้าอาคารผู้โดยสารที่สนามินจังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ แหล่งที่มา : ข่าวเชียงใหม่ข่าวจังหวัดเชียงใหม่4. สรุป

คงจะมีคำตอบแล้วว่า

 • นำPower Bank ขึ้นเครื่องบิน ได้ไหม?
 • นำPower Bank ขึ้นเครื่องบิน ได้ไม่เกินกี่mAh จำนวนกี่ก้อน?
 • ขึ้นเครื่องได้อย่างไรจะได้ปลอดภัย?

แบตสำรองเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือผู้ใช้เครื่องอุปกรณ์ไอทีต่างๆ โดยฉพาะผู้เดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศ การนำพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องการบินไทย AirAsia นกแอร์ ไลอ้อนแอร์ หรือสายการบินอื่นๆ ก็จะมีข้อกำหนดผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การมีแบตสำรองติดตัวไว้ใช้ปัจจุบันสำคัญมาก เนื่องจากโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จะมีappicationต่างๆ line facebook เล่นเกมมือถือ ดูyoutube ฯลฯ ทำให้แบตเตอรี่หมดไว้บางทีวันต่อวันด้วยซ้ำไป จึงจำเป็นต้องมีแบตสำรองไว้หนึ่งหรือสองก้อนไว้ใช้ โดยเฉพาะนักธุรกิจนักเดินทางไปต่างประเทศจะได้ไม่พลาดเรื่องที่สำคัญๆไป

” จะเลือกPower Bankขึ้นเครื่องบิน สักก้อนไว้ใช้กับโทรศัพท์มือถือของคุณ “

” ต้องมีคุณภาพดีแบตเตอรี่เต็ม ยี่ห้อได้มาตราฐาน  ราคายุติธรรม สามารถขึ้นเครื่องบินได้  “

คลิกเลือกสินค้าข้างล่างนี้

ดูสินค้าทั้งหมด

กลับสู่สารบัญ